Hatályos: 2020. szeptember 01-től

 

 

1. Az adatkezelő adatai:

Név: MAXI Autósiskola Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11.

Adószám: 23522745-1-19

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004094

Telefonszám: 0620 213 6355

E-mail: aEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.maxiautosiskola.hu/

Képviselő: Saáry Zoltán iskolavezető

 

2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (“jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (“célhoz kötöttség”); az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (“adattakarékosság”);

A személyes adatok gyűjtésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (“pontosság”);

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (“korlátozott tárolhatóság”);

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (“integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (“elszámoltathatóság”).

A MAXI Autósiskola Kft. (a továbbiakban Autósiskola, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

Az Autósiskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

3. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV

4. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1

5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

 

4. A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:

Az Autósiskola honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő adatbázisába kerülnek. Az Autósiskola a honlapon megadott adatokon kívül az adatkezelés céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az Autósiskola által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, születési adatok, lakcím, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.

Az adatkezelés célja: az érintett-tel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a képzésről a Képzési szerződés megkötése előtt, az adatkezelő által a saját részére készített kimutatások, statisztikák készítése. Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére nem adja át. A hozzájáruló nyilatkozatot, életkortól függően, az alábbiak adhatják meg:

18. életév alatt: Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 18. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot neki kell aláírnia a képzési szerződésen. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges.

18. életév felett: Amennyiben az érintett betöltötte a 18. életévét, a személyes adati kezeléséhez saját maga adja hozzájárulását a képzési szerződésen.

Az adatkezelő a honlapon megadott személyes adatokat haladéktalanul törli, amennyiben tudomására jut, hogy a kezelt adatok 18. életévét még be nem töltött érintett-re vonatkoznak és az adatkezelő nem rendelkezik az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulásával.

 

5. Szerződéses kötelezettség:

Az Autósiskola a képzési szerződés időtartama alatt kezeli az adatokat a képzési szerződésben foglaltak teljesítése érdekében. 

5.1. A kezelt adatok köre: név, születési adatok, anyja neve, állampolgárság, adóazonosító jel, lakcím, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.

5.2. Az adatkezelés célja: az Autósiskolával történő szerződéskötés, az érintett-tel való kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, a jogosítványszerzés során felmerülő adminisztráció részben online ügyintézés formájában történő lebonyolítása, továbbá ezzel összefüggésben rendszeresen (e-mail vagy telefonhívás formájában) történő tájékoztatás nyújtása.

 

6. Jogi kötelem:

A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, illetve továbbítását a közlekedési hatóság részére jogszabályok teszik kötelezővé.

6.1. A kezelt adatok köre:

6.1.a. tanuló azonosító, név, születési adatok, állampolgárság, adóazonosító jel, vezetői engedély megszerzéséhez szükséges személyes iratok (sz.ig, korábbi vezetői engedély) adatai, lakcím, email cím, telefonszám, iskolai végzettség, orvosi- és pálya-alkalmassági igazolás, igénybe vett képzés típusa.

6.1.b. Az Autósiskola a GKM rendelet alapján - minden tanulót egyedi sorszámmal (tanuló azonosító) lát el;

6.1.c. A tanulók személyes adatait a képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt dokumentumokban rögzíti (az ún. „Bizonylati album”-ban szereplő nyomtatványok);

- a tanuló személyes adatait tartalmazó vizsga jelentkezési lapot, orvosi alkalmassági igazolást, illetve vezetési kartont a közlekedési hatóság részére továbbítja;

- a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat hatósági ellenőrzés során bemutatja;

- a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén köteles 5 évig megőrizni.

Az adatok törlésének határideje az utolsó kapcsolatfelvételtől számított öt év, pénzügyiszámviteli bizonylatok esetén az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti bizonylat-megőrzési határidő.

 

7. Különleges adatok kezelése:

A közúti járművezető-jelölt - az NM rendelet alapján - köteles előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az orvosi alkalmassági igazolás megléte a vizsgára bocsátás feltétele. Az Autósiskola a részére átadott orvosi alkalmassági igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a közlekedési hatóság részére. Az Autósiskola a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, az igazolásokból sem eredeti, sem másolati példányt nem őriz meg. Az adatkezelés kizárólag az igazolás meglétének ellenőrzésére, átvételére és a közlekedési hatóság részére történő továbbítására korlátozódik.

 

8. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás:

Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy - az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ezen jogalap alapján az Autósiskola kizárólag abban az esetben jogosult az adatkezelésre, amennyiben - az adatkezelés céljának, jogalapjának megszűnésekor, illetve az adatok törlésének határidejét megelőzően - ún. érdekmérlegelési tesztet végez el. Az érdekmérlegelési teszt során, azonosításra kerülnek az adatkezelő jogos érdekei, valamint az érintett érdekei és az érintett alapjog, végül a súlyozás elvégzése alapján az Autósiskola megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat. A teszt eredményéről az Autóiskola tájékoztatja az érintetteket, annak érdekében, hogy egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot.

 

9. Az adatok megismerésére jogosult személyek:

A személyes adatokat - az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és kötelezettségeik, valamint az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben - kizárólag az Autósiskola és annak munkavállalói, valamint az általa munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek (továbbiakban együttesen: alkalmazottak), adattovábbítás estén az adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, az Autósiskola által szerződés alapján igénybevett adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai ismerhetik meg. 

 

10. Adattovábbítás:

1. Autósiskola a 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ alapján adatszolgáltatási kötlezettségének eleget téve, adatot továbbít a "Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer"-be:

a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára,

- ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg - a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére,

az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára, a képzési díjra és annak költségviselőjére és a képzésben részt vevő személyek iskolai és nemek szerinti megoszlására, természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére és - ha a képzés államilag elismert szakképzettségre, illetve szakképesítésre készít fel - lakcímére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

2. az ún. e-Titán rendszer használatával kapcsolatban, kizárólag az e-learning (elméleti) tanfolyamok vonatkozásában:

Az adattovábbítás címzettje: E-Educatio Információtechnológia Zrt. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési név, születési hely (budapesti születési hely esetén a kerülettel együtt), születési idő (év, hónap, nap), anyja születési neve, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mailcím, személyi igazolvány száma, kiállítási dátuma és érvényessége, vezetői engedély száma, kiállítási dátuma, érvényessége, kategóriái, VIB szám

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

Adatok tárolása: Adatkezelő székhelyén

 

Regisztráció az E-Titán képzési rendszerbe az e-learning képzés céljából:

Az Ön jelentkezési lapjára írt adatok alapján Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások miatt szintén kitölti a közlekedési hatóság jelentkezési lapját is az E-Educatio Információtechnológia Zrt. e-Titán Rendszerében található jelentkezési űrlapon.

Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások miatt a fentiek szerinti jelentkezési laphoz köteles csatolni az Ön egészségügyi alkalmasságára vonatkozó iratot is. Ezzel kapcsolatban Adatkezelő kizárólag azt az adatot jogosult megismerni, hogy Ön az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel-e – ez része a vizsgákra való alkalmasság megállapításának.

Adatkezelés célja: a tanuló e-Titán képzési rendszerbe való regisztrálása

Érintettek köre: a közlekedési hatóság által szervezett vizsgán résztvevő tanulók

Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), születési név, születési hely (budapesti születési hely esetén a kerülettel együtt), születési idő (év, hónap, nap), anyja születési neve, állampolgárság, tartózkodási cím, értesítési cím, tanulói azonosító, vezetői engedély és járművezetői igazolvány adatai (megléte, kategóriája, betűjele és száma), személyazonosító okirat száma (érvényes személyazonosító, személyi igazolvány, érvényes útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) száma, orvosi alkalmasság csoportja, PÁV kategória, egészségügyi alkalmasság ténye vagy annak hiánya.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.1. pont

Adatkezelés időtartama: A beiratkozástól számított öt évig.

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai az e-Titán képzési adminisztrációs rendszer használata esetén rögzítésre kerülnek.

Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.

Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján jár el.

Részletes tájékoztatás az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az e-learning képzések megrendelésére vonatkozó szerződések Általános Szerződési Feltételei szerint a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is magában foglaló e-Titán Rendszer korlátozott felhasználásáról:

Az iskolavezető  – illetve az általa az e-Titán Rendszerben regisztrált személy – jogosult az e-learning képzést megrendelni a Szolgáltatótól kizárólag a vele képzési jogviszonyban álló Tanulók számára.

Az elvégzett hatósági képzésről az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az ÁSZF-ben meghatározott további feltételek teljesülése esetén – elektronikus úton igazolást állít ki, melyet letölthetővé tesz és/vagy eljuttat az iskolavezetőjének, illetve a Tanuló részére.

A szerződés létrejöttének hiányában az E-Educatio Információtechnológia Zrt. törli az iskolavezető által a szerződés megkötése céljából megadott adatokat.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az iskolavezető által megadott adatokat – beleértve az iskolavezető által regisztrált Tanulók adatait is – jogosult az e-Titán Rendszerben tárolni.

Az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a Rendszerben a Tanuló IP címei naplózásra kerülnek.

A Tanuló e-Titán Rendszerben történő regisztrációját követően a Tanuló egyedi autentikációval az e-Titán Rendszerbe történő belépéseit – ideértve a Tanuló számítógépe IP címének naplózását is –, az e-Titán Rendszer minden esetben rögzíti. Az e-Titán rendszer az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti továbbá Tanuló aktuális e-learning képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanulónak az e-learning tananyagban feltett ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.

Az e-Titán Rendszer a hatósági képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott (a továbbiakban: GKM. rendelet) adatokat.

A Rendszer a Tanuló hatósági képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM. rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Szolgáltató legalább 5 évig megőrzi. A Szolgáltató ezt az állományt a képzés befejezését követően a GKM rendeletben meghatározott időn belül a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére átadja.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. köteles a Tanulók részére közvetlenül is e-Titán rendszerüzenetben vagy e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.

 

11. Az adatkezelés biztonsága:

Az Autósiskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, illetve az adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatok megfelelő intézkedésekkel védettek különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Autósiskola informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítés joga: Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás: Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Autósiskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Eljárás kérelem/tiltakozás esetén: Az Autósiskola a kérelem/tiltakozás beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelem/tiltakozás nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Autósiskola az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó. Ebben az esetben az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést vagy díjat számíthat fel.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogait.

Panasztételi lehetőség:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu 

Az adatkezelővel szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogait. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Veszprém Városi Bíróság (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 11.)

Fogalom meghatározások

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Weboldalunkon cookie-kat használunk,

melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére