ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL

[Készült a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, és a 321/2011 (XII. 28.) Korm. rendelet alapján].

 

 

A képző szerv megnevezése, címe: MAXI Autósiskola Kft., 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11. Honlap: www.maxiautosiskola.hu, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) Cégbírósági bejegyzés száma: 19-08-514443 Telephely: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11. Telefon: +3620 213 6355

Iskolavezető neve: Saáry Zoltán, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: +3620 213 6355. honlap: www.kresztanoda.webnode.hu

Ügyfélfogadó címe: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11. Telefon: +3620 213 6355. Ügyfélfogadás időpontja: Hétfőn 16-19, Kedden 8.30-10.30, Szerdán 16-19 óra között.

Tanfolyamra jelentkezés a +3620 213 6355 telefonon, vagy személyesen az autósiskolában ügyfélfogadási időben, illetve a www.maxiautosiskola.hu internetes oldalon keresztül.

Tanfolyamra az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

A tandíj megfizetésére képzőszerv részletfizetési lehetőséget biztosít. Az elméleti tanfolyam díját legkésőbb a 2. elméleti foglalkozáson kell kifizetni, melyről iskolavezető átvételi elismervényt köteles adni. Az elméleti tandíjat a 2. foglalkozás után a képzőszerv nem fizeti vissza. A gyakorlati képzés óradíját minden tanuló a gyakorlati oktatást végző alvállalkozónak (a közösen megbeszélt ütemezésben) fizeti ki, erről az alvállalkozó köteles minden esetben átvételi elismervényt adni. A képzés teljes befejezése után, vagy tanuló áthelyezés esetén a „képzési igazolás” kiállításakor, a vezetési kartonon szereplő órák alapján képzőszerv részletes elszámoló számlát állít ki. A tandíj összegét a jelen tájékoztató mellékletét képező, a honlapon közzétett és az ügyfélfogadó helyiségben kifüggesztett mindenkori  "Tanfolyamok és árak", valamint az „Árlista” tartalmazza.

A képzés során a képzőszerv a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosít. Az elméleti képzés tananyaga megtalálható az iskolavezető honlapján, a www.kresztanoda.webnode.hu internetes oldalon. Az elméleti vizsgára való felkészülést, (vizsgafelkészítő program) képzőszerv az E-Educatio Információtechnológia Zrt. közreműködésével biztosítja. Az elméleti vizsgára felkészítő internetes program használatának díját az elméleti oktatás díja tartalmazza. Ha a vizsgázó a rendelkezésre álló időt elhasználta, pótfelkészítő program használatot vásárolhat, melynek díja 5000 Forint.

A külön jogszabályban előírt kötelező egészségügyi vizsgálatot tanuló a vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál köteles elvégeztetni, annak minden költségét megfizetni, és az alkalmassági véleményt képzőszerv részére az elméleti vizsgára jelentésig átadni. Ennek hiányában tanuló elméleti vizsgára nem jelenthető. Ha tanuló 5-ször sikertelen forgalmi vizsgát tesz, a kötelezően előírt PÁV vizsgálat elvégzéséről és annak eredményéről szóló határozatot köteles képzőszervnek is átadni.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, az elméleti tanfolyamot maradéktalanul elvégezte, a külön jogszabályban meghatározott hatósági vizsgadíjat előre megfizette, valamint a kötelezően előírt alkalmassági vizsgálatokon részt vett, és az arról szóló orvosi igazolást, valamint az általános iskolai végzettségét igazoló eredeti okiratot az autósiskolának bemutatta.

Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a jogszabályban kötelezően előírt vezetési órákat és a meghatározott menettávolságot teljesítette, a kötelezően elírt életkor betöltötte, a hatósági vizsgadíjat előre megfizette. Amennyiben a vizsgázó a vezetési órák díjával, vagy a vizsgadíjjal késedelembe esik, a tartozás rendezéséig képzőszerv nem jelenti forgalmi vizsgára a tanulót.

A gépjármű vezetői vizsgához kötelezően előírt általános iskolai végzettség meglétéről (egyéb esetben az írni, olvasni tudásról) a tanuló a jelentkezési lapon előzetesen nyilatkozik. A jelentkezési lapot a képzőszerv tölti ki, melyet a jelentkező mindkét oldalon történő aláírásával hitelesít, ezzel nyilatkozik arról, hogy a benne foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

A gépjárművezető képző tanfolyamok elméleti oktatásán közlekedési ismeretek, járművezetési ismeretek, és szerkezeti, üzemeltetési ismeretek tantárgyak oktatása történik.

Az elméleti tanfolyam a jogszabályban meghatározott minimális óraszámokból áll. Részletes tájékoztatást, és kategóriánkénti bontást jelen tájékoztató mellékletét képező „Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon” tartalmaz. Az elméleti órák időtartama 45 perc.

Az elméleti tanfolyamról legfeljebb 10 % mértékben engedélyezett a hiányzás. (28 órát alapul véve, ez a hiányzás maximum 3 óra lehet). A hiányzást mindenképpen pótolni kell, melynek díja 2000 Forint/tanóra. Az ezt meghaladó hiányzás esetén a képzés csak az elméleti tanfolyam megismétlésével és az elméleti tanfolyam újbóli kifizetésével lehetséges. Az elméleti tanfolyam maradéktalan elvégzése nélkül tanuló vizsgára nem bocsátható! Az elméleti tanfolyam elvégzését a tanfolyamnaplóban rögzített jelenléti íven tett aláírásával igazolja a tanuló és az elméleti oktatást végző oktató. Az elméleti foglalkozáson való megjelenést tanuló a jelentéli íven aláírásával minden esetben köteles igazolni.

A gyakorlati oktatás időtartama 50 perc, mely magában foglalja a tanuló órán nyújtott teljesítményének értékelését is (ami nem lehet több mint 5 perc). A gyakorlati foglalkozáson mind a tanuló mind az oktató köteles kulturált és tiszta öltözékben megjelenni. Tanuló köteles az általa vezetett technikai eszközt (autó, motor) a lehető leggondosabban kezelni, állapotára a legjobb tudása szerint vigyázni. Az oktató járműben keletkezett károkért (felelőssége függvényében) köteles helyt állni. Alkoholos befolyásoltság, vagy bódító- kábító hatású készítmény fogyasztása esetén a vezetési óra nem tartható meg. Ha az oktató a gyakorlati oktatásról elkésik, köteles az 50 percet leoktatni, a tanulót megkárosítani nem lehet. Ha a tanuló késik az előre megbeszélt időpontban tartandó oktatási óráról, csak a fennmaradó időt köteles az oktató leoktatni. Ha a tanuló az előzetesen egyeztetett időpontban nem jelenik meg, és érdemben nem menti ki magát, vagy az előre látható események miatt a késésről (távolmaradásról) az oktatót legalább 2 munkanappal az egyeztetett időpont előtt nem értesíti, a gyakorlati órát pénzügyi tekintetben megtartottnak kell tekinteni.

A gyakorlati oktatáshoz a képzőszervvel szerződéses jogviszonyban álló alvállalkozók biztosítják a járműveket. A gyakorlati oktatók tevékenységüket önállóan végzik, nem állnak a MAXI Autósiskola képzőszerv alkalmazásában.

Tanuló által biztosított járművet csak akkor szabad oktatásra használni, ha az minden tekintetben megfelel a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek, és rendelkezik a kategória és az oktatásra használható járművek műszaki előírásainak megfelelő hatósági igazolásokkal, és felszereltségekkel.

Az egészségügyi tanfolyam díja 15000 Forint, a hétvégi EÜ tanfolyam díja 18000 Forint. Az EÜ vizsga díja 8200 Forint. Az EÜ tanfolyam díját az EÜ oktatónak kell megfizetni.

Az iskolavezető az elméleti foglalkozások megkezdése előtt mentesti a foglalkozásokon való részvétel alól azt a hallgatót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik. A felmentés alapja, hogy a tanuló az elméleti foglalkozások megkezdése előtt a szakirányú iskolai végzettséget igazoló okiratot az iskolavezetőnek bemutassa. A vizsgák alól felmentést csak az illetékes hatóság adhat.

Tanuló másik képzőszervhez történő elvándorlása esetén (tanulóáthelyezés), a kapott kedvezményt elveszíti, és a tanuló a MAXI Autósiskola Kft. részére a mindenkori elméleti alaptandíj és a kedvezményes elméleti alaptandíj közötti különbséget köteles megfizetni. Az alaptandíj és a kapott kedvezmény összegét a tanulóval kötött "Képzési szerződés" tartalmazza. Az elvégzett tanulmányokról, vizsgákról, vezetési órákról képzőszerv „képzési igazolás”-t állít ki, melynek 2 példányát tanuló a következő képzőszernek átad.

Az oktatás helyszíne: Az elméleti oktatás helyszíne: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11. (MAXI Autósiskola Kft telephelye). A gyakorlati oktatás alapoktatás részét a Veszprém Kádártai úton található rutinpályán, (Veszprém, Kádártai u. 33), főoktatás részét Veszprém megyében végezzük. Kiindulási és érkezési helyszín a gyakorlati oktatóval történő előzetes egyeztetés alapján történik.

A gyakorlati oktatás óradíját a mindenkori "Tanfolyamok és árak", valamint az „Árlista” tartalmazza. Az alapórák ára és az esetlegesen szükséges pótórák ára iskolánknál egységes. Pótóra vásárlására a tanuló nem kötelezhető, a 30. órában minden tanulónak joga van vizsgát tenni, ha az előírt menettávolságot addig teljesítette. Pótóra vásárlása esetén az oktató köteles minden pótórát a vezetési kartonon rögzíteni, és a tanuló ezt aláírásával köteles igazolni. (minden óra megkezdése előtt, és az óra befejezése után).

Felügyeleti szerv: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály 8200 Veszprém, Kistó út 1. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , telefon: 0688 579 983 vagy 0688 579 987

Érkezés a vizsgahelyre: A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie. Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt. A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, valamint a rutinvizsga esetén a kiírás szerinti időponttól eltérően a folyamatosság biztosítása mellett - az esetleges késések miatt - egy órán belül a vizsgázók sorrendje felcserélhető. Az egy óránál többet későket a vizsgán meg nem jelentnek kell tekinteni.

A vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni. Ennél több késés esetén a vizsgázó kérheti a vizsga új időpontban megtartását. Ebben az esetben a vizsgázó vizsgadíj befizetése nélkül tehet újabb vizsgát.

A vizsgán meg nem jelenés: A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását - legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti,

A személyazonosság megállapítása: A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai alapján egyezteti és ellenőrzi, a vizsgázó személyazonosságát Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, kártyaformátumú tartózkodási engedélyt vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A vizsgák díja kategóriánként és fajtánként bontásban megtalálható a tájékoztató mellékletét képző „A képzés összes költsége alapáron EÜ nélkül” c. nyomtatványban. A vizsgadíjak megfizetésének módja:

Az első elméleti vizsgára jelentést csak a képzőszerv kezdeményezheti. Ez alapján tanuló a képzőszervnek fizeti ki a vizsgadíjat. Képzőszerv ezek után az illetékes hatóság felé továbbítja a vizsgajelentést és a vizsgadíjat. Pótvizsgára a tanuló már önállóan is jelentkezhet.

Gyakorlati vizsgára való jelentést a gyakorlati oktatást végző szakoktató végzi.

A vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: (a 326/2011 (XII. 28.) Korm. rendelet alapján)

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 17-19. § alapján jár el.

Az magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában a magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. A magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a lakcím vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége alapján a kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén tartózkodni.

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély esetén a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy - harmadik ország hatósága által kiadott okmány esetében - honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. Az adott járműfajtára külföldön megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői engedély cseréje vagy honosítása útján jegyezhető be a magyar vezetői engedélybe.

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,

  • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, kivéve a 37. §-ban szabályozott eseteket,
  • akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,
  • akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,
  • akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
  • akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,
  • akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

Akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de később a büntetés alól mentesült, vezetői engedélyt csak teljes körű vizsga letételét követően kaphat. A vizsga letételének nem feltétele a tanfolyamon való részvétel.

Amennyiben a bíróság vagy a rendőrség a vezetésre jogosító okmány visszaadását, vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság vagy a pályaalkalmasság igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a járművezető ezen kötelezettségének vagy az utánképzésre vonatkozó kötelezettségének eleget nem tett.

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. Az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat. Az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. A tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

 

Saáry Zoltán iskolavezető

© 2013. Maxi Autósiskola